Najważniejszym zadaniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) jest przejęcie leczenia, opieki i usprawniania nad pacjentem, którego stan nie wymaga już hospitalizacji, lub któremu nie można zapewnić adekwatnej do potrzeb pomocy w warunkach domowych.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do ZOL jest prawidłowo wypełniony Wniosek (załącznik Rozporządzenia Ministra Zdrowia do Ustawy o Działalności Leczniczej), który można pobrać na miejscu lub ze strony internetowej Zakładu.

Do ZOL Care może być przyjęty każdy pacjent, który nie przekroczył 40 punktów w skali Barthel, nie choruje na czynną chorobę zakaźną, nowotworową, i który nie jest uzależniony.

Aby zostać zakwalifikowanym do przyjęcia jednostka chorobowa musi być ostatecznie zdiagnozowana i pozostawać w okresie stabilizacji objawów. Pacjent może trafić do Zakładu bezpośrednio po hospitalizacji lub z domu. Każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo wypełnić wniosek. Część kosztów pobytu refunduje NFZ na podstawie odpowiedniej umowy.

W Zakładzie leczeni są chorzy kierowani przez lekarzy większości dyscyplin klinicznych. Prowadzone jest też leczenie pacjentów w stanie wegetatywnym, w tym dojelitowe leczenie żywieniowe. Obecnie czas pobytu uzależniony jest głównie od wartości skali Barthel (po przekroczeniu 40 punktów. pacjent musi być wypisany), co wynika z treści umowy z NFZ. Pacjenci kwalifikowani są do usprawniania leczniczego w zależności od stanu zdrowia i możliwości wykorzystania szerokiego zakresu kadrowego i sprzętowego Działu Rehabilitacji.

ZOL Care zapewnia zgodnie z odpowiednimi przepisami całodobową opiekę pielęgniarską i 12-godzinną opiekę lekarską z zakresu chorób wewnętrznych.

W Zakładzie istnieje możliwość skorzystania z konsultacji specjalistycznych neurologa, psychiatry, chirurga ogólnego, ortopedy, anestezjologa, dermatologa i psychologa. Problemy socjalne, ewentualne skierowanie do innych instytucji opieki długoterminowej, w tym Domów Opieki Społecznej pomaga załatwić pracownik socjalny.

W miarę wolnych miejsc i zależnie od wykonania kontraktu z NFZ istnieje możliwość pobytu za pełną odpłatnością na zasadach określonych w stosownej umowie.

WNIOSEK DO POBRANIA